loga
Název projektu: Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava
Zkratka: Inovace oboru CR na VŠPJ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0341
Operační program: CZ.1.07    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2    Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2    Vysokoškolské vzdělávání
Partner projektu:Univerzita Hradec Králové
Termín realizace:1. června 2009 - 31. května 2012
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 783 642, 90 Kč
Cíle projektu
Cílem projektu je inovace studijního oboru cestovní ruch vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce díky kvalitnějšímu vzdělání, které bude provedeno: zavedením nových předmětů do výuky, úpravou současných osnov některých předmětů, aktualizací témat a přístupu k výuce, vypracováním dosud chybějících studijních textů, opatřením nezbytných pomůcek k výuce zapojením IT a multimediálního obsahu do výuky, partnerstvím s potenciálními zaměstnavateli a organizacemi, které zajišťují praxi studentů.
Cestovní ruch je obor, který se velmi rychle vyvíjí a projekt reaguje na tyto změny. Do výuky řady předmětů je nutno promítnout direktivy EU ve směru trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Velmi rychle se mění formy cestovního ruchu a jsou významně ovlivněny vývojem informačních technologií. V rámci oboru CR se vytvoří nové specializace a větší množství volitelných předmětů tak, aby bylo dosaženo určité diferenciace v získaných klíčových kompetencích absolventů tohoto studia. Je třeba také spolupracovat se zahraničními školami na inovaci oboru a umožnit zahraničním učitelům pobyt na VŠPJ i stáže učitelů VŠPJ na zahraničních školách a odborných konferencích. Ve výuce budou využity učební texty vypracované předními zahraničními školami v tomto oboru. Prohloubí se internacionalizace vzdělávání a větší možnost studia našich studentů v zahraničí a zahraničních studentů na VŠPJ tím, že se zvýší počet předmětů přednášených v cizím jazyce, především v angličtině. Pro studenty oboru cestovních ruch je větší možnost studia v cizích jazycích zásadní, protože jazyková vybavenost absolventů patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí budoucích pracovníků v cestovním ruchu.
Klíčové aktivity
01 - Monitoring trhu práce pro absolventy oboru CR
02 - Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami a dalšími vysokými školami v oboru CR
03 - Inovace oboru CR - specializace, rozšíření kombinovaného studia
04 - Inovace oboru CR - výuky v cizích jazycích, činnost školní cestovní kanceláře
05 - Inovace oboru CR - mezioborové studium - informační systémy v CR
06 - Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaného oboru CR


Po ukončení projektu 31. května 2012 lze ohledně udržitelnosti výstupů kontaktovat katedru cestovního ruchu VŠPJ.

Tisková zpráva o ukončení projektu